"pro zdravou výživu" - DO ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75

Důvod a způsob založení organizace

Základní informace o zřizovateli


Název: Město Příbram
Právní forma: orgán územní samosprávy
IČ: 00243132
Sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram

 

Vymezení základních činností


Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75 se zřizuje pro plnění těchto základních činností:
zabezpečování stravování dětí, studentů a pracovníků škol, základních škol a školských zařízení
 Při plnění základních činností je organizace povinna dodržovat veškeré obecně závazné předpisy týkající se provozování této činnosti.

 

Rámec pro hospodářskou (doplňkovou) činnost

Školní jídelně, Příbram VIII, Školní 75, se stanovují tyto podmínky pro hospodářskou činnost:
 při hospodářské činnosti je nutné dodržovat zejména ustanovení zákona č. 455/1991 Sb.,živnostenský zákon ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Ve vztahu k daňovým povinnostem je nutné dodržovat zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů ve znění pozdějších novelizací. Zák. č. 235/2004 sb. DPH Současně je nutné řídit se všemi dalšími předpisy a obecně závaznými normami týkajícími se podnikatelské činnosti.
 Hospodářská činnost se povoluje za podmínek stanovených v zákoně č.576/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o pravidlech s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.205/1991) o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření s rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění pozdějších předpisů.
a) příspěvková organizace plní své hlavní úkoly stanovené zřizovatelem, pro které byla zřízena.
b) prostředky získané hospodářskou činností využije ke zkvalitnění své hlavní činnosti
c) hospodářská činnost organizace v účetnictví je sledována odděleně od běžného hospodaření organizace
 Podnikání (hospodářská činnost) se povoluje provozovatelem v oblasti:
a) zajišťování stravování cizích strávníků, občanů
b) vaření stravy pro cizí strávníky a pro školská zařízení u nichž není zřizovatelem Město Příbram
c) výroba jídel pro příležitostné akce (hromadné sportovní akce + pěvecké soubory + dětské tábory)
 Ceny související s hospodářskou činností organizace realizuje v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., zákon o cenách. ve znění pozdějších předpisů - cena dohodou