"pro zdravou výživu" - DO ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75

Pravidla pro výdej stravy do jídlonosičů

 

  1. Strávník si osobně přijde v době pro odběr stravy do jídlonosičů dle určených hodin.
  2. Výdejna cizí strávníci odběr do jídlonosičů od 11.30 - 12.30 hod.
  3. Do skleněných nebo znečištěných nádob stravu nepodáváme, dle §26 zákona nedoporučujeme také používat hliníkové nosiče č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví je osoba povinna zajistit, aby předměty běžného užívání za obvyklých nebo běžně nepředvídatelných podmínek nezpůsobily poškození zdraví fyzických osob nebo nepříznivě ovlivnilo potrviny nebo pokrm.
  4. Školní jídelna zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 minut od jejího vydání do jídlonosiče.
  5. Dle vyhlášky č. 602/2006 odst. 2 má být oběd k přímé spotřebě, spotřebován do 4 hodin od výdeje.

Náš kreditní systém


Pro výdej stravy používáme kreditní systém. Strávníci si zde musí zakoupit bezkontaktní čip v hodnotě 120,- Kč, který se stává jejich majetkem. Při ztrátě čipu je nutno zakoupit nový. Při ukončení stravování do 10 měsíců částku vracíme.

 

Vyřizování stížností


Při postupu vyřizování stížností, oznámení a podnětů a dále poskytnutí informací vyřizujeme na telefonním čísle 318 623 316 u ředitelky Školní jídelny paní Anny Pechové nebo zástupkyně ředitelky Ivany Ječmenové.

Postup při vyřizováné žádosti o poskytnutí informace stanovený zák.č.106/1999 Sb.

 

 Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej povinná osoba k podání žádosti v písemné formě. Tato pak bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle zákona č. 106/1996 Sb.
 Žádost o poskytnutí informací doručenou osobně, poštou, elektronickou poštou, nebo na jiných nosičích je evidována pracovníkem jídelny pověřeným k vyřizování žádosti o poskytnutí informace:
1. u ředitelky Školní jídelny paní Anny Pechové
2. u zástupkyně ředitelky jídelny paní Ivety Ječmenové
 Příslušným k vydání rozhodnutí podle zákona o správním řízení je ředitelka Školní jídelny, Školní 75, Příbram VIII.
Rozhodnutí musí být vydáno na základě objektivních skutečností v souladu se zákonem č. 106/1990, § 47 zákona o správním řízení, do 15 dnů ode dne doručení žádosti. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele. V případě, že ve lhůtě pro vyřízení žádosti požadované informace nebyly poskytnuty ani nebylo vydáno rozhodnutí, platí domněnka, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo vydání informací odloženo.

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů stanovených vyhl.150/1958 Ú.l.

 

Stížností se rozumí podání, které se týká bezprostředně zájmu stěžovatele.
Oznámením se rozumí ostatní stížnosti. Podnětem se rozumí podání, kterým je sledován širší společenský prospěch.
Stížnost se podává ústně nebo písemně osobě pověřené. Pověřená osoba stížnost předkládá ředitelce Školní jídelny. Ředitelka Školní jídelny stanoví konkrétní způsob vyřízení stížnosti. Lhůta k vyřízení stížnosti činí nejdéle 30 dnů, ve složitějších případech lze lhůtu prodloužit.
Proti způsobu vyřízení stížnosti nemá stěžovatel možnost odvolání. Stěžovatel může však podat svou stížnost, na základě níž si stěžuje, zda původní byla řádně vyřízena.
Pokud další stížnost v téže věci neobsahuje upřesnění rozhodujících skutečností, není potřeba tuto stížnost prošetřovat.

Sazebník úhrad za poskytnutí informací

 

1.Přímé náklady
 cena kopie: černobílá, formát A4
jednostranná  1,50 Kč
oboustranná  3,00 Kč

2.Úhrada nákladů na přípravu písemných informací se stanovuje takto:
Sazba za 1 minutu přípravy informace  1,40 Kč
Sazba za 10 minut přípravy informace 14,- Kč
Sazba za 1 hodinu přípravy informace 81,- Kč

Na základě žádosti žadatele zaměstnanci poskytující informaci potvrdí žadateli předpokládanou celkovou výši úhrady.