"pro zdravou výživu" - DO ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75

Postup při vyřizováné žádosti o poskytnutí informace stanovený zák.č.106/1999 Sb.

 

 Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej povinná osoba k podání žádosti v písemné formě. Tato pak bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle zákona č. 106/1996 Sb.
 Žádost o poskytnutí informací doručenou osobně, poštou, elektronickou poštou, nebo na jiných nosičích je evidována pracovníkem jídelny pověřeným k vyřizování žádosti o poskytnutí informace:
1. u ředitelky Školní jídelny paní Anny Pechové
2. u zástupkyně ředitelky jídelny paní Ivety Ječmenové
 Příslušným k vydání rozhodnutí podle zákona o správním řízení je ředitelka Školní jídelny, Školní 75, Příbram VIII.
Rozhodnutí musí být vydáno na základě objektivních skutečností v souladu se zákonem č. 106/1990, § 47 zákona o správním řízení, do 15 dnů ode dne doručení žádosti. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele. V případě, že ve lhůtě pro vyřízení žádosti požadované informace nebyly poskytnuty ani nebylo vydáno rozhodnutí, platí domněnka, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo vydání informací odloženo.