"pro zdravou výživu" - DO ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75

Aktuální informace

Hlavní činností naší školní jídelny je zajistit stravování žáků a zaměstnanců ZŠ.

Stravování dětí ve školní jídelně je dotováno ze státního rozpočtu a děti hradí pouze cenu surovin. Jídlo je určeno ke konzumaci ve školní jídelně.

 

 

ALERGENY v pokrmech

Od 13.12.2014 v ČR platí nařízení EU č. 1169/2011

Označení nebalených potravin-zhotovených pokrmů ve školních jídelnách:

-značení alergenů je pouze informační požadavek.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám ohlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen.

V blízkosti jídelního lístku bude seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla.

 

 

 

ceny obědů

ceny obědů:

 

1. stupeň ( 7-10let) 24,-

2. stupeň ( 11-14let) 28,-

3. stupeň ( 15-18let) 32,-

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni po dobu školního roku, ve kterém dosahují požadovaného věku (podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. příloha 2)

Školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku (podle zák. 561/2004 § 119)

 

 

cizí strávníci:

 

oběd s polévkou 94,-

bez polévky 80,-

 

Stravování ve dnech prázdnin a ve dnech ředitelského volna

(poskytujeme pro děti pouze pro přihlášené)

od 1.1.2018 cena pro děti (do 14 let) je 70,-

 

Objednání a nákup stravy


V průběhu celého měsíce si můžete zakoupit stravu na další měsíc od 7.00 - 14.00 hod.

PRODEJ STRAVOVACÍHO ČIPU

Čipy jsou strávníkům prodávány za smluvní cenu, stávají se majetkem strávníka a nejsou zpět vykupovány (pouze do 1roku od zakoupení vracíme plnou částku).

ZAPOMENUTÍ A ZTRÁTA ČIPU

Při zapomenutí čipu je vystaven náhradní lísteček. Při ztrátě se zamezí jeho zneužití okamžitým zablokováním čipu. Obnovení je provedeno zakoupením nového čipu. Vzájemné půjčování čipů není dovoleno.

alt

Odhlášení stravy


Odhlásit stravu můžete osobně ve Školní jídelně, Příbram VIII, Školní 75, telefonicky na čísle 318 623 316 v kanceláři jídelny do 8.00 nebo přes internet nejpozději však do 7.30 ráno na ten den.

Stravování dětí a žáků v době nemoci


Ze zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů § 119.

V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků, studentů v době jejich pobytu ve škole, ve školském zařízení podle §117 odst. 1 pís. b) c) a ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči. Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby, a to za úplatu. Za plnění tohoto ustanovení nesou plnou právní odpovědnost rodiče nemocného žáka. Pokud by si rodiče přáli pro nemocné dítě, žáka, studenta v době nemoci či prázdnin stravu odebírat, bude se jednat o doplňkovou (nikoli hlavní) činnost školní jídelny a cena stravy bude v tomto případě, kdy dítě nepobývá ve škole, zahrnovat plné náklady na přípravu stravy.

 

   

Kalkulace obědů

Ceny obědů

děti 1. stupeň ( 6-10 let) Kč 24,-

děti 2. stupeň (11-14 let) Kč 28,-

děti 3. stupeň (15 let a více) Kč 32,-

 

 

cizí strávníci

oběd s polévkou Kč 84,-

bez polévky Kč 70,-